kontakt daňová přiznání daňová evidence podvojné účetnictví mzdová agenda podnikatelské úvěry ekonomické poradenství kontaktní formulář

Vedení účetnictví

 

Zpracováváme v účetním programu MONEY S3 společnosti CÍGLER SOFTWARE, a. s.

 

Podnikatelům - fyzickým osobám, a právnickým osobám účtujícím v podvojném účetnictví, na základě dodaných prvotních dokladů, zpracujeme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb. a ostatními příslušnými zákony:

 • Účetní deník, v němž jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska časového (chronologicky) tak, jak po sobě následovaly účetní případy, které dokumentují.
 • Hlavní knihu, v níž jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky).
 • Knihy analytické evidence, které podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy.
 • Knihu pohledávek
 • Knihu závazků
 • Pokladní knihu
 • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků klienta,

například:

- inventární kniha (inventární karty) dlouhodobého majetku,

- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů,

- inventární kniha finančního majetku,

- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku,

- kniha zásob (skladní karty),

- kniha pro evidenci cenin,

- kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků,

- mzdová evidence (mzdové listy).

 • Mzdovou agendu
 • Účetní závěrku - představuje soubor prací účetní jednotky, při kterých sestavujeme:

- rozvahu

Je to účetní výkaz, který podává přehled o majetku podniku (aktivech) a o zdrojích krytí majetku (pasivech).

- výkaz zisků a ztrát (výsledovku)

Obsahuje informace o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Výnosy a náklady jsou členěny tak, aby bylo možno zjistit:

- výsledek obchodní činnosti,

- výsledek výrobní činnosti,

- velikost přidané hodnoty,

- hospodářský výsledek - provozní, finanční, mimořádný,

- hospodářský výsledek za běžnou činnost (HV provozní a finanční),

- hospodářský výsledek celkem.

 • Přílohu

Slouží k podrobnému rozvedení některých údajů rozvahy a výsledovky.

 • Daňová přiznání
 • Jako doplněk nabízíme dle dodaných podkladů zpracování knihy jízd s návazností na stanovení výše stravného a vypracování cestovního příkazu.

Účetnictví zpracováváme dle prvotních dokladů dodaných klientem průběžně během celého účetního období, abychom byli schopni připravit se včas na uzavření daňového období a abychom mohli průběžně informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření .

Naše firma má sjednané pojištění "odpovědnosti za škodu účetních"!

Kontaktujte nás na našich e-mailových adresách, telefonicky nebo osobní návštěvou v naší kanceláři!