kontakt daňová přiznání daňová evidence podvojné účetnictví mzdová agenda podnikatelské úvěry ekonomické poradenství kontaktní formulář

vedení Daňové evidence

 

 


 

 

 

Zpracováváme v účetním programu MONEY S3 společnosti CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Podnikatelům - fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci, na základě dodaných prvotních dokladů, zpracujeme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty č. 588/1992 Sb. a ostatními příslušnými zákony:

 • Peněžní deník
 • Knihy pohledávek
 • Knihy závazků
 • Pokladní knihu
 • Sestavu podkladů pro přiznání k DPH
 • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků,

například:

- inventární kniha (inventární karty) dlouhodobého majetku,

- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů,

- inventární kniha finančního majetku,

- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku,

- kniha zásob (skladní karty),

- kniha pro evidenci cenin,

- kniha pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků,

- mzdová evidence (mzdové listy).

 • Mzdovou agendu
 • Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích

Výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích nepředkládají účetní jednotky jako přílohu k přiznání k dani z příjmů ani příslušnému statistickému orgánu.

 • Daňová přiznání
 • Jako doplněk nabízíme dle dodaných podkladů zpracování knihy jízd s návazností na stanovení výše stravného a vypracování cestovního příkazu.
 • Účetní jednotka, která není zapsána v obchodním rejstříku, může přejít na účtování v soustavě podvojného účetnictví až od následujícího účetního období. Po výmazu z obchodního rejstříku pokračuje účetní jednotka v účtování v soustavě podvojného účetnictví. Přechod na vedení daňové evidence se může uskutečnit až od následujícího účetního období.

Účetnictví zpracováváme dle prvotních dokladů dodaných klientem průběžně během celého účetního období, abychom byli schopni připravit se včas na uzavření daňového období a abychom mohli průběžně informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření .

Naše firma má sjednané pojištění "odpovědnosti za škodu účetních"!

Kontaktujte nás na našich e-mailových adresách, telefonicky nebo osobní návštěvou v naší kanceláři!